מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) מטיל חובה על המעביד למסור לעובדו תוך עד 30 יום ממועד תחילת העבודה הודעה בכתב במסגרתה יפורטו תנאי העבודה וזאת בהתאם לנוסח ההודעה המפורט בחוק.

במסגרת פסק הדין של בית הדין הארצי בעניין קלרה שניידר נגד ניצנים אבטחה בע"מ, נקבע כי מסירת ההודעה מהווה חלק מחובת המעביד לנהוג כלפי עובדו בתום לב ובדרך מקובלת.

בית הדין הארצי מבהיר בפסק הדין כי הוא רואה באי מסירת הודעה בהתאם לחוק התנהלות חמורה אשר לא רק מהווה עבירה פלילית, אלא אף במקרה של מחלוקת בין העובד למעביד בנוגע לתנאי העבודה המוסכמים התנהלות שיכולה להעביר את נטל ההוכחה ללמד מה התנאים המוסכמים דווקא אל כתפי המעביד שלא קיים את הוראות החוק.
אם אין די בכך, בית הדין הארצי אף קבע כי בנסיבות של אי מסירת הודעה בכתב בדבר תנאי העבודה תיתכן פסיקת פיצוי לא ממוני כנגד המעביד בשל אי מסירת ההודעה (בנוסף לכל סעד אחר המגיע לעובד).

משמעות פסק הדין – כאשר קולטים עובדים חדשים לעבודה או כאשר העובד פונה למעביד בבקשה למסור הודעה בכתב בדבר תנאי עבודתו, יש חשיבות מכרעת למסירת תנאי העבודה בכתב, כמפורט בחוק.