משבר הקורונה הביא להחלטת השלטון המרכזי )בעניין זה – משרד הפנים( לפטור את רוב רובם של
בתי העסק מארנונה לתקופה המוערכת על ידו כשיא המשבר.

במסגרת זו, ביום 21 אפריל 2020 הותקנו תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה()תיקון
מס' 2 ,)התש"פ-2020( להלן: "התקנות"(, המסדירות את הנושא.

למעשה, כל מחזיק בנכס )למעט נכסים שהוחרגו, ראו התייחסות בהמשך(, שהחזיק בנכס נכון ליום 1
מארס 2020 ,יהא זכאי להנחה, במתווה אחד מתוך שניים המוסדרים בתקנות, כפי שהרשות
הרלוונטית תבחר לאמץ:

א. הנחה של %100 מסכום הארנונה לתקופה שמיום 2020.3.1 ועד 2020.5.31.

ב. הנחה שנתית של %25 מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס לשנת 2020 .במידה
והרשות המקומית מבקשת לאמץ מתווה זה )על פני הראשון(, עליה להחליט על כך בתוך
עשרה ימים ממועד פרסומן של התקנות.

בסעיף 31 לתקנות הוחרגו מס' סוגי נכסים שאינם זכאים להנחה המפורטת לעיל, לרבות, אך לא רק
)ולמינוחים המדויקים, נכון והכרחי לקרוא מתוך הסעיף עצמו ולא להסתמך על הפירוט שלהלן(:

א. מבני מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי.
ב. בנקים, חברות ביטוח, מערכות סולאריות.
ג. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי
היגיינה, וכן, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
ד. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברות ממשלתיות, תאגידי מים וכיו"ב.
ה. נכס שקיבל פטור מארנונה לפי סעיף 5(ז( לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(, 1938
או מוסד להשכלה גבוהה שקיבל פטור מארנונה.
ו. בניין הרוס, שאינו ראוי לשימוש.
ז. בניין ריק, שלא נעשה בו שימוש.
ח. נכס אחר שגזבר הרשות לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה. מדובר בסעיף שנועד לפתור
סוגיות קונקרטיות ביחס לנכסים שכביכול אינם זכאים להנחה, ובכל זאת, ראו לנכון לשמור
על גמישות במקרה של פניה מצדם. במקרה כזה, יחליט גזבר הרשות, לאחר קבלת חוות דעתו
של היועץ המשפטי לרשות.

למען הסר ספק, מחזיק שזכאי להנחה על פי התקנות, ואשר שילם מראש את מלוא שומת הארנונה
לשנת 2020 ,זכאי להחזר מהרשות המקומית.
נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה בנושא זה, כמו גם בנושאים אחרים שהושפעו ממשבר הקורונה.
בברכת בריאות וחזרה מהירה לשגרה.