ערב טוב לכולם ושבוע טוב לכולם,       מוצ"ש   21/3/2020

בפתחו של שבוע חדש, אנו שבים ומעדכנים אתכם בהתפתחויות החדשות בטיפול במשבר הקורונה.

אמש, יום שישי 20/3/2020, אישרה הממשלה טלפונית תקנות חדשות לשעת חירום שעניינן הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש.

על פי נוסחן, התקנות אמורות לחול ממחר, יום ראשון 22/3/2020, ועד ליום  16/4/2020.

נכון למועד זה התקנות טרם פורסמו ברשומות (הפרסום הרשמי של מדינה ישראל), אך אנו ממליצים בהחלט להתייחס אליהן כמחייבות.

נוכח מורכבותן ואורכן של התקנות נפרט להלן את עיקריהן והן יצורפו במלואן בקובץ נפרד, כך שכל מעסיק ומעסיק יוכל לבחון את תחום עיסוקו.

התקנות מחלקות את האיסורים וההגבלות לכמה קבוצות שיפורטו להלן.

קבוצה ראשונה  : קביעה כללית ביחס למעסיקים.

כל מעסיק אשר לא חלות עליו ההוראות המתייחסות לאחת הקבוצות האחרות שיפורטו להלן רשאי לאפשר שהייה במקום העבודה בו זמנית של עד 30% מכח האדם או 10 אנשים, לפי הגבוה.

קבוצה שניה: ענפים בהם קיימת מגבלת כח אדם ספציפית לענף.

רלבנטי בעיקר לגופים ממשלתיים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומועצות דתיות.

קבוצה שלישית : עבודות בינוי או תשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (מבנה סגור הינו מבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות).

ניתן לאפשר לכל העובדים לשהות בו זמנית במקום העבודה.

קבוצה רביעית: מקומות ותחומי עבודה אשר מפורטים בתוספת לתקנות (טבלה) ואשר אין לגביהם מגבלה של מספר עובדים מסוים (כלומר לא חלה מגבלה של 30% מהעובדים או 10 עובדים), אלא חלה עליהם חובה כללית לצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.

קבוצה רביעית זו מאפשרת שיקול דעת וחופש פעולה יחסי למעסיקים.

הרשימה של הענפים השייכים לקבוצה זו ארוכה מאוד ונפרט את עיקרי התחומים המפורטים בה.

יש לעיין ברשימה המופיעה בטבלה ובכל מקרה של אי בהירות אנו עומדים לרשותכם.

עיקרי הענפים בטבלה (מייצג בלבד) הינם כדלקמן :

כל מי שמשנע נפט גולמי ומוצריו.

כל מי שעוסק בהפקת מים, או אספקה של שירותי מים וביוב.

ענף המזון והמשקאות, כולל הובלת מזון.

שירותי שינוע מטענים, שירותי אחסנה לרבות בתי קירור.

בחקלאות בין היתר –  משקים בענפים החי והצומח, קבלנים ונותני שירות למשקים, בתי אריזה, מרכזי מזון, מחלבות, משחטות ובתי מטבחיים, אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי, שירותי הובלה של תוצרת חקלאית.

בתחבורה בין היתר – מעברי גבול יבשתיים, כל עבודה דחופה הנדרשת למניעת נזק לציבור.

תקשורת – שידורי רדיו.

שירותי רווחה – מסגרות חוץ ביתיות, למעט מעונות מממשלתיים למוגבלים שכליים, מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים, שירותי תמיכה לאוכלוסיות מיוחדות, בתי אבות, שירותי הסעה לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע ועוד.

הגנת הסביבה – תחנות מעבר לפסולת ומערכי שינוע פסולת (משאיות או רכבות).

שונות – שירותי תחזוקת מבנים, שירותי אבטחה ושמירה, שירותי שליחות ובלדרות.

שירותי בריאות, אופטיקה ופארמה – רשימה ארוכה מפורטת בטבלה.

תומכי בינוי ותשתיות – שירותי כריה, חציבה וכו' (מפורט בתקנות), ניהול ופיקוח, מדידה.

כללי  – אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך האמור לעיל ובכלל זה שירותי הסעת עובדים ומטענים לצורך פעילות מותרת כאמור לעיל.

הפרת הוראות התקנות מהווה עבירה פלילית שקנס או מאסר בצידה.

אנא שימרו על הוראות התקנות.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה נדרשת.

אין באמור להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי. בתקופת משבר הקורונה התקנות מתעדכנות לעיתים תכופות ולכן יש לוודא שלא חל שינוי מאז הפרסום.

אורי דדו, עו"ד וצוות המשרד