ערב טוב לכולם, 31/3/2020

בהמשך לפרסום מהבוקר אנו שבים ומעדכנים בתקנות נוספות שעודכנו היום – תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) תיקון מס' 2 , התש"ף-2020.

פרסום זה מתייחס לדגשים הנוגעים להתנהלות בעבודה.

בהתאם לתיקון, במקום חובת מדידת החום בכניסה לעבודה שבוטלה חלות ההוראות הבאות על מעסיקים:

1. הצהרת בריאות

טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה;

העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום; המעביד יאסוף וישמור את הטפסים כאמור;

הטופס מצורף בקובץ נפרד לנוחיותכם.

לעניין עובד שאינו מועסק במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק – הצהרה כאמור יכול שתיעשה בעל פה.

2. שמירת מרחק.

שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

3. ציוד אישי.

לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

4. הנחיה לעובדים.

מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

5. שימוש במעלית.

מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

אין באמור להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי. בתקופת משבר הקורונה התקנות מתעדכנות לעיתים תכופות ולכן יש לוודא שלא חל שינוי מאז הפרסום.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

בריאות לכולם.

אורי דדו, עו"ד וצוות המשרד.