בהמשך לפרסום מהבוקר ביחס לכמות עובדים במקומות עבודה, להלן פירוט השינויים (בלבד) בתקנות הנוגעות להגבלת פעילות ספורט, אירועים, תפילה ואף בדבר אפשרות לפתיחת חנויות מסוגים שונים שנאסרה לאחרונה.

התיקון נכנס לתוקף היום 19/4/2020, בשעה 11:00 בבוקר ותוקפו עד יום 3/5/2020.

ספורט

1.               ניתן לבצע פעילות ספורטיבית במרחק של עד 500 מטר ממקום המגורים עם אנשים הגרים באותו הבית או עם אדם אחר קבוע אחד.

יציאה מן הבית

2.               הותרה יציאה מן הבית גם לצורך קבלת שירות ולפעילות שהותרה בתקנות החדשות.

יציאה לחתונה או למקווה

  1. מעבר ליציאה לברית או הלוויה או מקווה נשים שהותרו עד עתה, הותרה כעת גם יציאה למקווה גברים (עד 3 אנשים) או לחתונה.

נקבע כי לא ישתתף אדם בחתונה במרחב הציבורי, למעט חתונה בשטח פתוח בהשתתפות של עד 19 אנשים ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

תפילה

  1. נקבע כי לא יתפלל אדם יחד עם אדם נוסף או יותר במקום שאינו מקום מגוריו, למעט תפילה בשטח פתוח במרחק של עד 500 מטרים ממקום מגוריו או ממקום עבודתו, בהשתתפות של עד 19 אנשים ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

חנויות שהותרו בפתיחה בתנאים

5.               בהתאם לנוסח הקודם של התקנות נאסרה פתיחת עסקים רבים וחנויות וכעת ניתנה הקלה.

6.               ההקלה מותנית בתנאים אותם נפרט בהמשך מכתב זה וחלה עקרונית על החנויות והעסקים הבאים, הן בממכר והן בשירות, ולמעט חנויות הנמצאות בקניונים:

ציוד מידע ותקשורת.

ציוד אודיו ווידאו.

מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת.

טקסטיל לבית.

כלים ממתכת, צבעים וזכוכית.

שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה.

רהיטים.

מוצרי חשמל וגז ביתיים.

כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים.

חפצי תרבות ופנאי.

ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה.

ציוד ספורט ואופניים.

כלי נגינה.

מוזיקה וסרטים על גבי מדיה.

אבזרים רפואיים.

מכבסה.

מתפרה.

סנדלרייה.

7.               תנאי ראשון ומקדמי לפתיחת העסק/החנות הינו הגשת התחייבות לרשות המקומית שזה נוסחה:

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

שנערכה ונחתמה ב…………………. ביום …………….. בחודש ………………….. בשנת ……………… על ידי …………………………………….. ת"ז …………………………………………..

המכהן כבעל העסק/מחזיק בעסק ב ………………………. (שם וכתובת העסק)

אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש"ף (להלן – הפעולות).                  אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

ולראיה באתי על החתום …………………………………………. :

על פי התקנות, בחלוף שבועיים ממועד הגשת ההצהרה הנ"ל, יתקיים פיקוח על ידי הגורם הממונה על כך מכח החוק, במסגרתו יוודא המפקח כי העסק/החנות עומדים בהגבלות, על כל המשתמע מכך.

8.                   תנאי שני לפתיחת העסק/החנות הינו כי המחזיק או המפעיל של המקום:

8.1.           ישאל את הנכנסים למקום את השאלות הבאות:

8.1.1.          האם אתה משתעל?

8.1.2.          האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?

8.1.3.          האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום העבודה למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני או אלרגיה.

8.2.           ידאג לכך שתהיה במקום אמצעי למדידת חום שאינו פולשני לבדיקת הנכנסים למקום ולא תותר כניסה של אדם עם חום של 38 מעלות ומעלה.

9.                   תנאי שלישי לפתיחת העסק/החנות הינו כי המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו "ממונה על ענייני קורונה" – עובד שיהיה אחראי על ביצוע הכללים המפורטים במכתב זה.

10.                   תנאי רביעי לפתיחת העסק/החנות הינו כי המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום על ידי העובדים בו, לרבות הקפדה על ניקוי משטחים פנימיים במקום באופן תדיר.

11.                   תנאי חמישי לפתיחת העסק/החנות הינו כי בדלפק העסק/החנות תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח.

12.                   תנאי שישי לפתיחת העסק/החנות הינו כי המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין אנשים (אלא אם הם גרים באותו מקום מגורים) ולשם כך גם יסמן מקומות לעמידה בכל אזור בו יש תור וגם יתלה שילוט בולט לעין לעניין שמירה על מרחק כאמור.

13.                   תנאי שביעי לפתיחת העסק/החנות הינו כי המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולשם כך יווסת את כניסת המבקרים באופן הבא:

13.1.        בחנות שגודלה 100 מ"ר או פחות מכך – בכל עת לא ישהו בתוך המקום יותר מ – 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

13.2.        בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – בכל עת לא ישהו בתוך המקום יותר מ- 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

14.                   אנו זמינים עבורכם בעניין זה ובכל שאלה נוספת.