בהמשך לפרסומינו הקודמים הנוגעים לתקנות לשעת חירום בתקופת משבר הקורונה, אנו שבים ומעדכנים אתכם בהתפתחויות החדשות מהיום הנוגעות למקומות עבודה (עדכונים שאינם נוגעים למקומות עבודה יפורסמו בהמשך), כדלקמן:

1.               הבוקר, יום 19/4/20, אישרה ופרסמה הממשלה עדכון לתקנות לשעת חירום שעניינן הגבלת מספר העובדים במקום עבודה והן תקפות החל מהיום ועד יום 30/4/20.

2.               חלוקת סוגי המעסיקים לקבוצות, כפי שנעשתה בתקנות הקודמות הנוגעות למקומות העבודה, עדיין תקפה, וישנן הנחיות חדשות לגבי כל קבוצה אותן נפרט להלן.

הקבוצה הראשונה

3.               קביעה כללית ביחס למעסיקים – כל מעסיק אשר לא נמנה על אחת מהקבוצות השניה עד הרביעית המפורטות מטה, רשאי לאפשר שהייה במקום העבודה בו זמנית של עד 30% מכח האדם (ולא 15% כפי שהיה קבוע קודם לכן בחג הפסח) או 10 אנשים, לפי הגבוה.

4.               בוטל האיסור על העסקת "עובדי מעטפת" שחל בנוסח הקודם של התקנות (עובדים שאינם עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה ואינם עובדי ניקיון, אבטחה או מחשוב).

5.               כמו כן, מעסיק הנמנה על קבוצה זו ומבקש לאפשר שהייה בו זמנית של עובדים במקום העבודה, מעבר לאותם 30% או 10 אנשים לפי הגבוה (ללא קביעה של אחוז העסקה מסוים דווקא), יוכל לעשות כן בהתקיים כל אלה:

5.1.           המעסיק מינה "ממונה על ענייני קורונה" שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתוספת השניה לתקנות החדשות המפורטים להלן:

5.1.1.          כל עובד הנכנס למקום העבודה נשאל את השאלות הבאות:

–        האם אתה משתעל?

–        האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?

–        האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום העבודה למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני או אלרגיה.

5.1.2.          נשמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, ואם לא ניתן לבצע זאת אז יש להקפיד על אמצעים אחרים למניעת הדבקה.

5.1.3.          לכל עובד מוקצה ציוד אישי קבוע ככל האפשר ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. אחרת, יש להקפיד על חיטוי בטרם העברת ציוד מאדם לאדם.

5.1.4.          כל עובד חובש מסיכה במקום העבודה.

5.1.5.          לא נכנס למקום העבודה אדם שאינו חובש מסיכה (וממילא גם לא ניתן שירות לאדם שאינו חובש מסיכה), אלא אם הוא פטור מחובת חבישת מסיכה בהתאם לחוק.

5.1.6.          תלויה במקום העבודה, במקום בולט לעין, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום. אם יש במקום העבודה מערכת כריזה, יודיע המעסיק באמצעותה, אחת ל- 30 דקות לפחות, על חובת חבישת מסיכה.

5.1.7.          ישנו במקום העבודה אמצעי למדידת חום שאינו פולשני לבדיקת הנכנסים למקום העבודה וכי לא מותרת כניסה למקום העבודה של אדם עם חום של 38 מעלות ומעלה.

5.1.8.          בעבודה משרדית – מבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע וכן אוכל ושותה במידת האפשר בחדר זה וכן :

5.1.8.1.     בחדר שגודלו עד 20 מ"ר לא שוהים יותר משני עובדים, אלא אם קיימת מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס ואז ניתן לאפשר שהייה בחדר של כמות עובדים גדולה מכך.

5.1.8.2.     בחדר שגודלו עולה על 20 מ"ר לא שוהים יותר מחמישה עובדים, אלא אם קיימת מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס ואז ניתן לאפשר שהייה בחדר של כמות עובדים גדולה מכך. על אף האמור, ניתן לקיים בחדר זה פגישה מקצועית של עד 8 אנשים.

5.1.9.          מתאפשר לעובדים היכולים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, לעשות כן.

5.1.10.       מתנהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:

–         מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.

–        מספר התשאולים שביצע המעסיק לעובדים בנוגע להיעדר חום ותסמינים.

–        מספר מדידות החום שביצע המעסיק באמצעות מכשיר למדידת חום לנכנסים למקום העבודה.

–        מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.

5.1.11.       כל עובד מתנהל, ככל האפשר, מול ספק קבוע.

5.1.12.       מעסיק שמפעיל שירות הסעות לעובדים, משבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

5.1.13.       לא מתאפשרת כניסת עובד שגילו 67 שנה ומעלה, למקום העבודה, אלא אם אותו עובד כבר שהה במקום העבודה בתקופה שמיום 22/3/20 ועד יום 18/4/20 כולה או חלקה.

5.2.           המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים המפורטים לעיל, באמצעות הצבת שלטים במקום העבודה במקום בולט לעין.

5.3.           המנהל הכללי של מקום העבודה, וכן הממונה על ענייני קורונה, חתמו שניהם על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת השלישית לתקנות החדשות, אשר יובא להלן:

"התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השניה לתקנות מיום 19/4/20 שנערכה ונחתמה ביום _____ לחודש ___________ בשנת  __________ על ידי ____________ ת.ז _____________ המכהן כמנהל כללי/ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף בעיגול) במקום העבודה.

אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השניה לתקנות לשעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) התש"ף 2020.

אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

לראיה באתי על החתום : ______________".

6.               כמו כן, ההנחיה היא עדיין שלא לאפשר קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני, ובלבד שהמעסיק צמצם ככל האפשר את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.

על אף האמור, ישנה הנחיה חדשה לפיה מעסיק המקיים את הכללים החדשים המפורטים בסעיף 5 לעיל, רשאי גם לאפשר קבלת קהל, וזאת אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, ובלבד שלא תורשה כניסת קהל ביחס של יותר משני אנשים בו זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.

7.               בכל הנוגע לחלוקת העבודה למשמרות, עדיין על המעסיק לשבץ, ככל הניתן, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

הקבוצה השנייה

8.               ענפים בהם קיימת מגבלת כח אדם ספציפית לענף – רלבנטי בעיקר לגופים ממשלתיים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומועצות דתיות.

9.               נוספה הנחיה הנוגעת לעובדי משרד החינוך לפיה מותרת מכסה של 57% ממצבת העובדים.

10.               כמו כן, לגבי גופים אלו עדיין קיימת הגבלה לפיה על מנכ"ל הגוף להחליט מיהם העובדים החיוניים לפעילות השוטפת של הגוף ולא לאפשר כניסתם למקום העבודה של יתר העובדים כאשר הוא לא נדרש להודיע על כך למשרד הכלכלה והתעשייה.

הגבלה זו אינה תקפה עוד לגבי מפעל תומך בטחון.

11.               כמו כן לגבי מפעל תומך ביטחון, המכסה הקבועה היא עדיין 60% ממצבת העובדים וככל שברצון המעסיק לאפשר כניסה של כמות עובדים רבה יותר בו זמנית, ניתן לעשות כן רק אם ימונה "ממונה על ענייני קורונה" שיקפיד על הכללים המפורטים בסעיף 5 לעיל תחת הכותרת של "הקבוצה הראשונה".

הקבוצה השלישית

12.               עבודות בינוי או תשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (מבנה סגור הינו מבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות) – ניתן לאפשר לכל העובדים לשהות בו זמנית במקום העבודה.

הקבוצה הרביעית

13.               קבוצה זו כוללת הן מקומות ותחומי עבודה אשר יש להם אישור "מפעל למתן שירותים קיומיים" והן את העיסוקים הרבים אשר מפורטים בתוספת לתקנות (טבלה) ואשר אין ולא היתה עד היום לגביהם מגבלה קונקרטית של מספר עובדים מסוים (כלומר לא חלה מגבלה של 30% מהעובדים או 10 עובדים על פי הגבוה).

14.               גם בנוגע לקבוצה זו, בוטל האיסור על העסקת "עובדי מעטפת" שקבעו התקנות הקודמות (עובדים שאינם עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה ואינם עובדי ניקיון, אבטחה או מחשוב).

15.               בנוגע לקבוצה זו, בוטלה אף הדרישה שהייתה מהמעסיק לצמצם את פעילותו למספר העובדים המינימאלי הדרוש לצורך הבטחת פעילות חיונית, כך שמעסיק הנמנה על קבוצה זו יכול לחזור, לעת עתה, לפעילות כמעט מלאה לחלוטין.

הוראה כללית

16.               במצב בו אחד העובדים של מעסיק נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יורה ראש השירות או רופא מחוזי על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ישי משרד הבריאות. עם סיום החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק הוראות הנוגעות לקבוצה הראשונה.

17.               אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

18.               אנו עומדים לרשותכם בעניין זה ובכלל.