מועדים לשמחה לכולם, 12/4/2020

אנחנו שבים ומעדכנים אתכם והפעם בנוגע לשינויים הנוגעים לבקשה לאישור חל"ת (חופשה ללא תשלום) לנשים בהריון או בסמוך לאחר חזרה מחופשת הלידה בתקופה האסורה בפיטורים.

התקנות החדשות פורסמו ברשומות ביום 6/4/2020 והן חלות על עובדות שהוצאו לחל"ת החל מיום 15/3/2020.

על פי האמור בתקנות ניתן להוציא עובדות בהריון לחל"ת של 30-60 ימים ללא צורך בקבלת אישור הממונה על חוק עבודת נשים, בהתקיים כל התנאים הבאים יחד :

1. החל"ת אינה קשורה לנסיבה שבגינה העובדת מוגנת מפיטורים

2. המעסיק ביצע מאמצים ולא מצא עבודה מתאימה אחרת לעובדת.

3. העובדת נתנה הסכמתה בכתב להוצאתם לחופשה ללא תשלום. יש לשמור את טופס/מסמך ההסכמה.

4. המעסיק החליט על הוצאת העובדת לחופשה ללא תשלום לאחר שפעילות עסקו הוגבלה או צומצמה עקב ההוראות והדינים שהוצאו בעקבות משבר הקורונה, או צומצמה בשל מתן שירות לעסק או ביצוע עבודה שפעילותו הוגבלה כאמור או ביצוע עבודה בעבורו, או צומצמה בהתאם להוראות תקנות שעת חירום שהתקינה הממשלה לפי סעיף 39 לחוק-יסוד הממשלה בעקבות ההכרזה האמורה.

5. התפקיד שביצעה העובדת אצל המעסיק הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה כאמור לעיל, והמעסיק הוציא לחופשה ללא תשלום בנוסף לעובדת כאמור עובדים נוספים מאותו טעם או עובדים נוספים שלא חלה לגביהם הגבלה לפגיעה בהכנסה לפי החוק. תנאי זה לא יחול אם עסקו של המעסיק בכללותו חדל מלפעול בעת שהעובדת או העובד הוצאו לחופשה ללא תשלום או אם העובדת או העובד הם העובדים היחידים בעסקו של המעסיק.

6. על העובדת והעובד לא הוחל הסכם היציאה לחופשה כהגדרתו בתקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדשה), התש"ף-2020.

7. ככל שהמעסיק מוציא לחופשה ללא תשלום עובדת בהריון – תאריך הלידה המשוער של העובדת לא חל ב- 30 הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה לחופשה.

התקנות קובעות כי לגבי בקשות לאישור חל"ת שכבר הוגשו וניתנה בהן החלטה המאשרת את החל"ת יראו את תאריך תחילת החל"ת כמועד בו החל החל"ת או מועד 15/3/2020, לפי המאוחר.

ביחס לבקשות שכבר הוגשו ועומדות בתנאים דלעיל, אין צורך להמתין לאישור.

ביחס לבקשות שכבר הוגשו ואינן עומדות בתנאים דלעיל, יש להודיע למשרד העבודה כי הבקשה שהוגשה אינה עומדת בתנאים החדשים וכי הפונה מבקש המשך דיון בה.

אין באמור להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי. בתקופת משבר הקורונה התקנות מתעדכנות לעיתים תכופות ולכן יש לוודא שלא חל שינוי מאז הפרסום.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בתקווה לימים שקטים ובריאים יותר.

אורי דדו, עו"ד וצוות המשרד