בהמשך לפרסומינו הקודמים, אנו שבים ומעדכנים אתכם, הפעם בנוגע לעדכון מיום 2/5/20 לתקנות הנוגעות להגבלות במקום העבודה.

1.        השינויים העיקרים שאנו מבקשים להביא לתשומת ליבכם הם:

1.1.         נקבע כי מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה רק אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעים דיגיטליים, ובלבד שהמעסיק יווסת את כניסת הלקוחות למקום העבודה כך שיתקיים אחד מאלה:

1.1.1.       בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר מ- 2 לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.

1.1.2.          בכל עת לא ישהו במקום העבודה, באזור מתן השירות ללקוחות, ביחס של יותר מאדם 1 לכל 15 מטרים רבועים.

עוד נקבע כי אין באמור כדי לחייב סוגי עסקים שלגביהם נקבעו תנאים מקלים יותר בתקנות שפורסמו עד כה.

1.2.           נקבע כי הוראות "התו הסגול", המאפשרות למעסיקים להעסיק כמות עובדים שאינה מוגבלת ועל פי שיקול דעתם, מוחלות כעת לא רק על מעסיקים המשתייכים ל"קבוצה הראשונה" (אלו שמותר להם להעסיק עד 30% או 10 אנשים לפי הגבוה) אלא גם על אלו המשתייכים ל"קבוצה השנייה", קרי גופים ממשלתיים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מועצות דתיות וכדומה.

1.3.           ההוראה שנכללה בהוראות "התו הסגול" ואשר לא אפשרה, בנסיבות מסוימות, כניסת עובד שגילו 67 שנה ומעלה למקום העבודה, בוטלה.

הוראות "התו הסגול"

2.      לנוחותכם נזכיר את הוראות "התו הסגול":

2.1.           המעסיק מינה "ממונה על ענייני קורונה" שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן:

2.1.1.          כל עובד הנכנס למקום העבודה נשאל את השאלות הבאות:

–      האם אתה משתעל?

–      האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?

–      האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום העבודה למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני או אלרגיה.

2.1.2.          ישנו במקום העבודה אמצעי למדידת חום שאינו פולשני לבדיקת הנכנסים למקום העבודה וכי לא מותרת כניסה למקום העבודה של אדם עם חום של 38 מעלות ומעלה.

2.1.3.          נשמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ואם לא ניתן לבצע זאת אז יש להקפיד על אמצעים אחרים למניעת הדבקה.

2.1.4.          לכל עובד מוקצה ציוד אישי קבוע ככל האפשר ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. אחרת, יש להקפיד על חיטוי בטרם העברת ציוד מאדם לאדם.

2.1.5.          כל עובד חובש מסיכה במקום העבודה.

2.1.6.          לא נכנס למקום העבודה אדם שאינו חובש מסיכה (וממילא גם לא ניתן שירות לאדם שאינו חובש מסיכה), אלא אם הוא פטור מחובת חבישת מסיכה בהתאם לחוק.

2.1.7.          תלויה במקום העבודה, במקום בולט לעין, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום. אם יש במקום העבודה מערכת כריזה, יודיע המעסיק באמצעותה, אחת ל- 30 דקות לפחות, על חובת חבישת מסיכה.

2.1.8.          בעבודה משרדית – מבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע וכן אוכל ושותה במידת האפשר בחדר זה וכי :

2.1.8.1.     בחדר שגודלו עד 20 מ"ר לא שוהים יותר משני עובדים, אלא אם קיימת מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס ואז ניתן לאפשר שהייה בחדר של כמות עובדים גדולה מכך.

2.1.8.2.     בחדר שגודלו עולה על 20 מ"ר לא שוהים יותר מחמישה עובדים, אלא אם קיימת מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס ואז ניתן לאפשר שהייה בחדר של כמות עובדים גדולה מכך. על אף האמור, ניתן לקיים בחדר זה פגישה מקצועית של עד 8 אנשים.

2.1.9.          מתאפשר לעובדים היכולים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, לעשות זאת.

כן, על פי העדכון לתקנות, מעסיק יקבע לגבי עובדים אלו מתכונת העסקה שתאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור.

2.1.10.       מתנהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:

2.1.10.1.  מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.

2.1.10.2.  מספר התשאולים שביצע המעסיק לעובדים בנוגע להיעדר חום ותסמינים.

2.1.10.3.  מספר מדידות החום שביצע המעסיק באמצעות מכשיר למדידת חום לנכנסים למקום העבודה.

2.1.10.4.  מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.

2.1.11.       כל עובד מתנהל, ככל האפשר, מול ספק קבוע.

2.1.12.       מעסיק שמפעיל שירות הסעות לעובדים, משבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

2.2.           המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים המפורטים לעיל, באמצעות הצבת שלטים במקום העבודה במקום בולט לעין.

2.3.           המנהל הכללי של מקום העבודה, וכן הממונה על ענייני קורונה, חתמו שניהם על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת השלישית לתקנות החדשות, אשר יובא להלן:

"התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השניה לתקנות מיום 19/4/20 שנערכה ונחתמה ביום _____ לחודש ___________ בשנת  __________ על ידי ____________ ת.ז _____________ המכהן כמנהל כללי/ממונה על ענייני קורונה (יש להקיף בעיגול) במקום העבודה. אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השניה לתקנות לשעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) התש"ף 2020. אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור. לראיה באתי על החתום : ______________".

2.4.         כמו כן, כאמור לעיל, מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה רק אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעים דיגיטליים, ובלבד שהמעסיק יווסת את כניסת הלקוחות למקום העבודה כך שיתקיים אחד מאלה:

2.4.1.       בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר מ- 2 לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.

2.4.2.          בכל עת לא ישהו במקום העבודה, באזור מתן השירות ללקוחות, ביחס של יותר מאדם 1 לכל 15 מטרים רבועים.

3.       בכל הנוגע לחלוקת העבודה למשמרות, עדיין על המעסיק לשבץ, ככל הניתן, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

4.       במצב בו אחד העובדים של מעסיק המקיים את הוראות "התו הסגול", נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יורה ראש השירות או רופא מחוזי על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות. עם סיום החקירה ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק הוראות הנוגעות לקבוצה הראשונה.

זאת, למעט בכל הנוגע למעסיק ציבורי שעל פי העדכון לתקנות יהיה רשאי להתיר לעובד להגיע למקום עבודה שנסגר, אם אישר זאת המנהל (אם מדובר ברשות מקומית אז ראש הרשות), ובלבד שאישור כאמור יינתן בשל צורך הכרחי להמשך אספקת שירות חיוני ושמספר העובדים שישהו במקום העבודה לא יעלה על מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו-זמנית באותו מקום עבודה.

הוראה כללית הנוגעת לכלל המעסיקים

5.       נזכיר כי על פי התקנות הנוגעות להגבלת הפעילות (להבדיל מאלו הנוגעות להגבלת עובדים במקום העבודה), כל מעסיק, וללא תלות בכמות העובדים שהוא מעסיק או בתנאי ה"תו הסגול", מחויב בהוראות הבאות:

5.1.           כל עובד הנכנס למקום העבודה נשאל את השאלות הבאות:

5.1.1.          האם אתה משתעל?

5.1.2.          האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?

5.1.3.          האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום העבודה למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני או אלרגיה.

5.2.           ישנו במקום העבודה אמצעי למדידת חום שאינו פולשני לבדיקת הנכנסים למקום העבודה וכי לא מותרת כניסה למקום העבודה של אדם עם חום של 38 מעלות ומעלה.

5.3.           נשמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ואם לא ניתן לבצע זאת אז יש להקפיד על אמצעים אחרים למניעת הדבקה.

5.4.           לכל עובד מוקצה ציוד אישי קבוע ככל האפשר ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. אחרת, יש להקפיד על חיטוי בטרם העברת ציוד מאדם לאדם.

5.5.         ניתנה הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

5.6.         ניתנה הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר מ- 2 נוסעים.

5.7.           במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

6.      אין באמור להוות תחליף לייעוץ משפטי בעניין מסוים.