צהריים טובים לכולם, 31/3/2020

אנו שבים ומעדכנים אתכם בהתפתחויות החדשות בטיפול במשבר הקורונה.

אמש אישרה הממשלה עדכון לתקנות לשעת חירום שעניינן הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה.

התקנות החדשות פורסמו היום ברשומות והן יחולו החל ממחר, יום רביעי 1/4/20, וכרגע נראה שיהיו בתוקף עד ליום 16/4/2020.

נוכח מורכבותן ואורכן של התקנות נפרט להלן את עיקריהן.

התקנות מחלקות את האיסורים וההגבלות לכמה קבוצות שיפורטו להלן:

קבוצה ראשונה : קביעה כללית ביחס למעסיקים.

כל מעסיק אשר לא חלות עליו ההוראות המתייחסות לאחת הקבוצות האחרות שיפורטו להלן רשאי לאפשר שהייה במקום העבודה בו זמנית של עד 15% מכח האדם (ולא 30% כפי שהיה קבוע קודם לכן) או 10 אנשים, לפי הגבוה.

ככל שהמעסיק יבקש להעסיק יותר מכך, ועד 30% מכח האדם בו זמנית, עליו להודיע למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, באתר האינטרנט על פי נוסח הודעה שעדיין לא פורסם אך סביר כי יתפרסם בהקדם, את שמם, תפקידם ופירוט הטעמים לכך שהחליט כי נוכחותם של אותם עובדים חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה.

לצד זאת ומבלי לגרוע, בכל הנוגע ל"עובדי מעטפת" – עובדים שאינם עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה ואינם עובדי ניקיון, אבטחה או מחשוב – על המעסיק למנוע את הגעתם של עובדים מסוג זה למקום העבודה, או להודיע למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, באתר האינטרנט על פי נוסח הודעה שעדיין לא פורסם, את שמם, תפקידם ופירוט הטעמים לכך שהמעסיק החליט כי נוכחותם של אותם עובדי מעטפת נדרשת במקום העבודה.

כמו כן, המעסיק לא יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.

נציין כי בכל הנוגע לחלוקת העבודה למשמרות, על המעסיק לשבץ, ככל הניתן, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

קבוצה שניה : ענפים בהם קיימת מגבלת כח אדם ספציפית לענף.

רלבנטי בעיקר לגופים ממשלתיים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומועצות דתיות.

לגבי גופים אלו קובעות התקנות החדשות כי על מנכ"ל הגוף להחליט מיהם העובדים החיוניים לפעילות השוטפת של הגוף ולא לאפשר כניסתם למקום העבודה של יתר העובדים. הוא לא נדרש להודיע על כך למשרד הכלכלה והתעשייה.

קבוצה שלישית : עבודות בינוי או תשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (מבנה סגור הינו מבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות).

ניתן לאפשר לכל העובדים לשהות בו זמנית במקום העבודה.

קבוצה רביעית : קבוצה זו כוללת הן מקומות ותחומי עבודה אשר יש להם אישור "מפעל למתן שירותים קיומיים" והן את העיסוקים הרבים אשר מפורטים בתוספת לתקנות (הטבלה מצורפת בקובץ נפרד) ואשר אין לגביהם מגבלה של מספר עובדים מסוים (כלומר לא חלה מגבלה של 15% מהעובדים או 10 עובדים על פי הגבוה).

לצד זאת ומבלי לגרוע, בכל הנוגע ל"עובדי מעטפת" – עובדים שאינם עוסקים בליבת הפעילות של מקום העבודה הנמנה על הקבוצה הרביעית, ואינם עובדי ניקיון, אבטחה או מחשוב – על המעסיק למנוע את הגעתם של עובדים מסוג זה למקום העבודה, אלא אם החליט המעסיק (לא נדרש להודיע על כך למשרד הכלכלה והתעשייה) כי אותו עובד מעטפת נדרש לצורך הבטחת הפעילות השוטפת של הגוף האמור וכי חיוני שאותו עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה.

קבוצה רביעית זו מאפשרת שיקול דעת וחופש פעולה יחסי למעסיקים.

הרשימה של הענפים השייכים לקבוצה זו ארוכה מאוד ונפרט את עיקרי התחומים המפורטים בה, והיא מצורפת גם בקובץ טבלה נפרד במלואו, כך שכל מעסיק ומעסיק יוכל לבחון שוב את תחום עיסוקו.

יש לעיין ברשימה בטבלה המצורפת ובכל מקרה של אי בהירות אנו עומדים לרשותכם.

עיקרי הענפים בטבלה (מייצג בלבד) הינם כדלקמן :

כל מי שמשנע נפט גולמי ומוצריו.

כל מי שעוסק בהפקת מים, או אספקה של שירותי מים וביוב.

ענף המזון והמשקאות, כולל הובלת מזון.

שירותי שינוע מטענים, שירותי אחסנה לרבות בתי קירור.

בחקלאות בין היתר – משקים בענפים החי והצומח, קבלנים ונותני שירות למשקים, בתי אריזה, מרכזי מזון, מחלבות, משחטות ובתי מטבחיים, אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי, שירותי הובלה של תוצרת חקלאית.

בתחבורה בין היתר – מעברי גבול יבשתיים, כל עבודה דחופה הנדרשת למניעת נזק לציבור.

תקשורת – שידורי רדיו.

שירותי רווחה – מסגרות חוץ ביתיות, למעט מעונות מממשלתיים למוגבלים שכליים, מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים, שירותי תמיכה לאוכלוסיות מיוחדות, בתי אבות, שירותי הסעה לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע ועוד.

הגנת הסביבה – תחנות מעבר לפסולת ומערכי שינוע פסולת (משאיות או רכבות).

שונות – שירותי תחזוקת מבנים, שירותי אבטחה ושמירה, שירותי שליחות ובלדרות.

שירותי בריאות, אופטיקה ופארמה – רשימה ארוכה מפורטת בטבלה.

תומכי בינוי ותשתיות – שירותי כריה, חציבה וכו' (מפורט בתקנות), ניהול ופיקוח, מדידה.

כללי – אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך קיום האמור לעיל ובכלל זה שירותי הסעת עובדים ומטענים לצורך פעילות חיונית מותרת כאמור לעיל.

הפרת הוראות התקנות מהווה עבירה פלילית שקנס או מאסר בצידה.

אנא שימרו על הוראות התקנות.

אין באמור להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי. בתקופת משבר הקורונה התקנות מתעדכנות לעיתים תכופות ולכן יש לוודא שלא חל שינוי מאז הפרסום.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה נדרשת.

אורי דדו, עו"ד וצוות המשרד